EN NL

Kwaliteitszorgcyclus

 

SEP als een tool van het kwaliteitszorgsysteem

 

In het SEP 2021-2027 wordt gesteld dat deze manier van evalueren en beoordelen zou moeten bijdragen aan de kwaliteitszorg van de instelling. Eén van de sterke kanten van het nieuwe SEP is immers dat het proces centraal staat: onderzoekseenheden wordt gevraagd hun eigen positie en ambities te bepalen, er wordt vooruitgekeken en de visitatiecommissie geeft adviezen mee aan onderzoeksgroepen hoe dingen beter kunnen. De evaluatie en de aanbevelingen van de commissie leiden vervolgens tot een standpuntbepaling van het bestuur van de instelling en een plan van aanpak voor de toekomst.

Deze opzet van evaluaties volgens het SEP leent zich ook prima om het kwaliteitszorgsysteem vorm te geven. Dat is ook uitdrukkelijk de ambitie ervan: de instelling en de onderzoekseenheid zouden de opzet van het SEP c.q. de zelfevaluatie als uitgangspunt moeten nemen voor hun (jaar)rapportages en periodieke overleg. Op deze wijze  ontstaat een voortdurend gesprek over de missie, positie en strategie en welke resultaten er zijn behaald, waarbij ook de vraag aan de orde kan komen of de strategie moet worden bijgesteld of welke hindernissen er zijn om de gestelde doelen te realiseren.

Het gebruik van het SEP als een tool in de kwaliteitszorgcyclus heeft grote voordelen,  zowel beleidsmatig als praktisch. Verrassingen worden voorkomen en het dwingt alle betrokkenen na te blijven denken en zo nodig de bakens op tijd te verzetten. Maar het is ook praktisch: het SEP blijkt een goed model voor permanente evaluatie en op deze manier wordt ook het materiaal voor de volgende evaluatie verzameld. Ook maakt een dergelijke aanpak een midterm evaluatie, zoals die tot voor kort nog plaatsvonden, werkelijk overbodig.

 

Ten slotte zal het gebruik van het SEP als middel voor kwaliteitszorg zorgen voor een grotere bestuurlijke betrokkenheid. Dan hebben we het over wat in het SEP wordt aangeduid als compliance. Deze zou zich immers niet mogen beperken tot het kennisnemen resp. publiceren van het evaluatierapport en het bestuursstandpunt op de instellingswebsite.