EN NL

Lidmaatschap van maatschappelijke organisaties

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op deelname aan vooraanstaande raden, besturen en (advies) commissies in aantoonbare relatie tot verricht wetenschappelijk onderzoek, zowel in het professionele als in het algemeen maatschappelijk terrein.

 

Toelichting

Buiten-academische waardering voor het door een onderzoeker of een onderzoeksgroep verrichte wetenschappelijk werk kan blijken uit deelname in diverse rollen aan professionele en maatschappelijke adviesorganen, besturen en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij moet worden gedacht aan het lidmaatschap van adviesraden op het terrein van onderwijs of cultuur, bestuurlijke functies in musea, adviescommissies van de overheid, alsmede het lidmaatschap van jury’s van belangrijke prijzen.

 

Bruikbaarheid

In het algemeen lenen deze indicatoren zich niet voor een kwantitatieve benadering omdat het in de meeste gevallen gaat om incidentele, vaak unieke uitingen van waardering, en de rollen die het betreft sterk kunnen verschillen. Niettemin blijkt deze indicator in de praktijk betrekkelijk eenduidig bruikbaar te zijn: benoemingen in deze functies zijn gebaseerd op status en reputatie en als zodanig relatief gemakkelijk in beeld te brengen