EN NL

Profiel Genderstudies

Domein

Het domein van gender studies bestrijkt zeer diverse terreinen van interdisciplinair onderzoek, gericht op de bestudering van processen van in- en uitsluiting, gender, postkolonialisme en feminisme. Benaderingen uit literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, media studies, postkoloniale studies, filosofie, rechtsgeleerdheid en een breed scala aan sociale wetenschappen worden ingezet om hedendaagse maar ook historische fenomenen met betrekking tot inclusie, diversiteit, transitie, gender en feminisme te bestuderen. De verbanden met andere onderzoeksdomeinen worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur van gender studies naast specifieke eigenschappen ook sterke overeenkomsten toont met deze andere domeinen. Gender studies kenmerkt zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities en een grote mate van betrokkenheid bij hedendaagse debatten en ontwikkelingen aangaande globale en planetaire rechtvaardigheid. Als netwerk is onderzoekschool NOG verantwoordelijk voor promotie opleidingen en communicatie in het onderzoeksdomein.

 

Publieken

Gender studies is zeer internationaal georiënteerd, en daarnaast nauw gerelateerd aan Nederlandse debatten en praktijken aangaande postkolonialisme, duurzaamheid, gender en feminisme. De internationale oriëntatie blijkt niet alleen uit publicaties maar ook uit internationale samenwerkingsverbanden en de wereldwijde reputatie van het Nederlandse onderzoeksveld. Onderzoekers en instituten zijn veelgevraagd als partners in internationale onderzoeksprojecten en als keynote sprekers op internationale congressen. Met Nederlandse publieken bestaat levendige interactie en communicatie. Deze interactie krijgt vorm door middel van op breder publiek gerichte boeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten via opiniebijdragen, interviews en televisie optredens. Daarnaast wordt breed samengewerkt met nationale NGO’s op het gebied van diversiteit, duurzaamheid en inclusie alsmede internationale erfgoedinstellingen die zich richten op het opnieuw cureren en diverser maken van de collectie.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen als artikelen in peer-reviewed internationale tijdschriften en in eveneens peer-reviewed bundels bij academische uitgevers. Daarnaast verschijnen er boeken en bundels, alsmede artikelen in nationale tijdschriften. De wetenschappelijke monografie is nog steeds een gebruikelijke vorm. In aanvulling hierop verschijnen er hybride publicaties die zijn, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Nederlandstalige publicaties maken in belangrijke mate deel uit van het onderzoek en van de publiekscommunicatie. In internationale publicaties is Engels de meest voorkomende taal. Andere veel voorkomende talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans.
  • Review processen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties, vaak in de vorm van redactionele review maar ook door middel van blind peer review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken. 
  • Nationale en internationale congressen, in veel gevallen rondom specifieke thema’s georganiseerd, zijn een belangrijk onderdeel van de vak-interne communicatie en resulteren doorgaans in tijdschrift- of boek  publicaties die voor het (desbetreffende deel van het) vakgebied nieuwe onderwerpen of theorieën op de kaart zetten ofwel een overzicht van een status quaestionis bieden.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, en deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs.
  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is “single authored publication”. Dit geldt in het bijzonder voor boeken (monografieën), die een grotere productietijd vergen. 

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie

Naast academische publicaties in peer-reviewed (ranked) journals, monografieën bij internationale wetenschappelijke uitgeverijen, en bijdragen aan bundels, publiceren gender studies wetenschappers hybride boeken, nemen ze deel aan publieke debatten en blogs, en dragen ze bij aan publieke periodieken zoals weekbladen en media, video-essays, podcasts, (virtuele) tentoonstellingen.  

  

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn vooralsnog niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen en publicaties in de meeste talen anders dan Engels niet of niet systematisch worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.