EN NL

Gebruik door maatschappelijke doelgroepen

De indicatoren in deze cel hebben tot doel het gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek door maatschappelijke doelgroepen zichtbaar maken. Het gaat hierbij om een grote variatie van aantoonbaar gebruik van producten van academisch onderzoek door maatschappelijke instellingen, bedrijven, overheden, maar ook praktijkwerkers, leraren, mediagebruikers en andere maatschappelijke groepen.

De volgende indicatoren kunnen worden gebruikt om het maatschappelijk gebruik van wetenschappelijke producten in kaart te brengen:

  1. Projecten in samenwerking met maatschappelijke partijen
  2. Contract onderzoek
  3. Gebruik van producten in het onderwijs
  4. Gebruik van onderzoeksfaciliteiten, databases, digitale infrastructuren, tools, software, apps en ontwerpen door maatschappelijke partijen
  5. Recensies van producten in publieksmedia
  6. Verwijzingen naar artikelen, boeken, rapporten, websites en ander producten in het professionele en publieke domein
  7. Deelname van onderzoekers aan actieve netwerken met professionele en overige gebruikers in aantoonbare relatie tot wetenschappelijke onderzoek
  8. Overige beschrijvingen van gebruik door maatschappelijke groepen

Uit deze niet limitatieve opsomming blijkt dat vanwege de grote variatie aan gebruiksvormen en contexten autorisatie, standaardisering en kwantificering van deze indicatoren onhaalbaar zijn. Deze indicatoren hebben een kwalitatief karakter en moeten worden beredeneerd, al kan daarbij wel degelijk gebruik gemaakt worden van kwantitatieve data.