EN NL

Maatschappelijke financiële en materiële ondersteuning

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op gelden en materiële middelen toegekend voor onderzoeksprojecten en aan onderzoekers door maatschappelijke fondsen, organisaties en instellingen.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om toegekende gelden en middelen voor een onderzoeksproject door maatschappelijke organisaties, fondsen en instellingen op grond van de kwaliteit en de relevantie van het ingediende voorstel, alsmede, in sommige gevallen, op basis van het cv van de betrokken aanvrager(s). In sommige gevallen gaat het hierbij ook om matchingsconstructies met bijvoorbeeld NWO: in dat geval zullen deze middelen ook aan zijn ingebracht in cel 3 Subsidies voor onderzoeksprojecten.

Binnen het bereik van deze indicator vallen bijvoorbeeld subsidies van ministeries, internationale overheidsinstellingen, culturele en algemene fondsen, gemeentes, belangenorganisaties, musea enz.

 

Bruikbaarheid

In de praktijk blijkt deze indicator niet gemakkelijk eenduidig bruikbaar. Veel onderzoeksprojecten kennen immers meerdere aanvragers, soms werkzaam bij verschillende onderzoekseenheden en instellingen, in Nederland en daarbuiten, en dat geldt a fortiori voor de uitvoering. Wanneer op dat punt onvoldoende toelichting wordt verschaft, kan vermelding van verworven gelden een onzuiver en zelfs geflatteerd beeld oproepen.

Deze indicator kan een goed beeld geven van de kwaliteit en de relevantie van het onderzoek wanneer met betrekking tot deze verworven onderzoeksgelden duidelijk wordt aangegeven:

  1. de rol van (leden van) de onderzoekseenheid, bijvoorbeeld hoofdaanvrager, medeaanvrager of penvoerder;
  2. de totale omvang van het budget van het project, met daarin een duidelijk onderscheid tussen
    • door maatschappelijke instellingen, organisaties en fondsen toegekende gelden;
    • door wetenschappelijke instellingen en organisaties (deze komen terug bij betreffende indicator in cel 3)
    • door de instelling zelf gematchte gelden;
  3. het deel van het budget (a, b, en c) dat daadwerkelijk bij de onderzoekseenheid terecht komt en aan onderzoek wordt besteed.

In deze categorie kunnen uitsluitend worden opgevoerd toegekende gelden die zijn toegekend en/of worden uitgevoerd door leden van de onderzoekseenheid in (een deel van) de periode waarover de evaluatie plaatsvindt. Niet opgenomen worden subsidies waarvan de officiële looptijd bij het ingaan van de beoordelingsperiode is verstreken.