EN NL

Organisatie van conferenties voor professionele publieken

Omschrijving

Een conferentie, (mede) georganiseerd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers en gericht op specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden.

 

Toelichting

Onder deze noemer vallen conferenties voor professionals in beroepssectoren, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, professionele media, amateuronderzoekers enz. Gedacht kan worden aan conferenties voor leraren of professionals in de erfgoedsector of relevante overheidsdiensten.

Ook conferenties kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter van de conferentie
  • bereik resp. nationale/internationale karakter
  • omvang van de conferentie
  • status c.q. reputatie van de conferentie
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij organisatie