EN NL

Profiel Regionale en Transnationale Studies

Domein

Regionale en Transnationale Studies omvat het interdisciplinaire onderzoek van geografische, culturele, religieuze en politieke regio’s en de relaties daartussen, op uiteenlopende aggregatieniveaus. Focus en accenten kunnen aanzienlijk verschillen; dit komt doorgaans tot uitdrukking in de naamgeving, die kan variëren van Midden-Oosten Studies tot Global Studies.

Onderzoekers in het domein houden zich bezig met politieke, intellectuele en institutionele culturen en thema’s in hun nationale en transnationale dimensies, en met kwesties van culturele, linguïstische en religieuze identiteiten en hun representaties in kunst en literatuur. Daarnaast richt het onderzoek zich op de relaties tussen wereld- en regionale ordes, grenzen en identiteiten, zowel historisch als in de wereld van vandaag. In het onderzoek worden geesteswetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke benaderingen gecombineerd, waaronder geschiedenis, kunst- en cultuurstudies, politieke, juridische en institutionele studies, geografie, economie, antropologie en religiewetenschap.

 

Publieken

Het domein van Regionale en Transnationale Studies richt zich op verschillende publieken.

  • Een sterk internationaal gericht academisch vakgebied voor wat betreft wetenschappelijke onderzoeksresultaten.
  • Een hybride publiek van beleidsmakers, journalisten en ambtenaren voor wat betreft de valorisatie van maatschappijgerichte onderzoeksresultaten en het verschaffen van achtergrondkennis over actuele internationale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen.
  • Een algemeen publiek, met name ook in Nederland, voor wat betreft het verschaffen van achtergrondkennis over actuele internationale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en het geven van informatie over historische en culturele aspecten van de diverse regio’s en transnationale ontwikkelingen waar het domein zich mee bezig houdt.

 

Processen en strategieën

Zowel wetenschappelijke publicaties als de communicatie met professionals als het informeren van een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Binnen het domein van Regionale en Transnationale Studies bedienen onderzoekers zich van diverse manieren/strategieën om hun kennis te valoriseren, zowel academische als hybride, waarbij de ene vorm niet voor de andere onderdoet. Dit vindt plaats in de vorm van monografieën, tijdschriftartikelen en bijdragen aan wetenschappelijke bundels, bijdragen aan hybride (boek) publicaties, lezingen, deelname aan publieke debatten, bijdragen aan dag en weekbladen, blogs en vlogs en via advisering. Van belang is dat de communicatie voor een groot deel ook plaatsvindt in de taal/talen van de regio en zeker niet uitsluitend in het Engels.

  • Waar het gaat om de publicatievorm voor auteurs is er naast “single authored publications” ook sprake van “multi-authored publications”.
  • Tijdschriftpublicaties zijn internationaal gericht,.
  • Naast artikelen in peer-reviewed tijdschriften zijn ook bijdragen aan bundels van groot belang, vaak in relatie tot netwerken en conferenties.
  • Monografieën vergen een grotere productietijd, enkele jaren werk, en worden in veel gevallen pas later in de loopbaan gerealiseerd; monografieën hebben in het domein nog altijd veel prestige.
  • Valorisatiemogelijkheden voor een onderzoeker hangen af van de mate waarin het specialisme aansluit bij actuele maatschappelijke vraagstukken en de mate waarin het onderzoek van belang is voor Nederland resp. de regio’s en transnationale verbanden.
  • Hybride publicaties zijn vaak een uitvloeisel van lezingen en optredens voor wetenschappelijke, professionele en algemeen publieke toehoorders, radio- en tv optredens en deelname aan (internet) blogs. 

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Kenmerkend voor het domein is het sterk interdisciplinaire karakter dat zowel een internationaal als een lokaal publiek bedient en communiceert via zowel academische als hybride kanalen. Kennis van de brontalen is eveneens typerend voor hoogwaardig onderzoek in het domein. Vanwege de maatschappelijke impact van het onderzoeksdomein vormt valorisatie een belangrijke factor.

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Hybride publicaties, met name boeken, zijn zowel gericht op academische onderzoekers als op beroepsgroepen alsmede belangstellenden daarbuiten.

Gezien de vrij beperkte registratie van tijdschriften en het ontbreken van monografieën als bron voor gevestigde databases zoals Web of Science en Scopus is het gebruik van bibliometrische gegevens uit deze databases niet aan te raden. In voorkomende gevallen is het wel mogelijk om verwijzingen naar monografieën te traceren met behulp van Google Scholar. Deze laatste bron is evenwel beperkt representatief voor publicaties in dit domein, zodat terughoudendheid geboden is. Voor hybride publicaties is het mogelijk naast Google Scholar gebruiksanalyses te doen bijvoorbeeld door middel van internet searches, met het oog op het identificeren van maatschappelijke en wetenschappelijke gebruikers.