EN NL

Profiel Archeologie

Domein

Archeologisch onderzoek in Nederland is georganiseerd in onderzoekschool ARCHON. Het domein van archeologie kent meerdere interdisciplinaire subdomeinen. Deze worden overwegend regionaal afgebakend, omdat elke regio specifieke tradities kent wat betreft de omgang met gegevens, cultureel erfgoed en veldwerk. De subdomeinen zijn zeer divers. De gebruikte onderzoeksvormen en methoden lopen uiteen en zijn vrijwel per definitie multidisciplinair. Dat geldt zowel voor de gehanteerde onderzoeksinstrumenten en –technieken als voor de uiteenlopende interpretaties en onderzoekstradities. Er is ook vaak sprake van interdisciplinaire verbanden met andere domeinen zoals (culturele) geschiedenis, filosofie, sociologie en antropologie en aardwetenschappelijk onderzoek en met domeinen die zelf ook weer interdisciplinair georiënteerd zijn, zoals cultural studies. De verbanden met deze domeinen worden actief onderhouden. De onderzoekscultuur kent daarom zowel specifieke eigenschappen als sterke verbanden met andere domeinen.

 

Publieken

Nederlands archeologisch onderzoek is internationaal georiënteerd. Dit geldt zowel voor het domein als geheel als voor samenwerkingsverbanden met collega’s in vergelijkbare subdomeinen. Professionals en geïnteresseerde algemene publieken worden bediend via vakbladen en populariserende publicaties.

 

Producten en communicatie

  • Publicaties verschijnen zowel in nationale als in internationale tijdschriften, en vaak ook in boeken en bundels. Voorkeuren voor publiceren in tijdschriften of in boekvorm verschillen per onderzoekstraditie.
  • Andere producten zijn onder andere rapportages, tentoonstellingen en bijdragen aan websites en blogs.
  • Engels is de meest gebruikte taal, maar er wordt ook gepubliceerd in onder meer het Nederlands, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Vanwege de wens van de opdrachtgever is in de praktijk Nederlands de voertaal voor rapportages die betrekking hebben op de archeologie van Nederland.
  • Reviewprocessen zijn van belang voor zowel boeken als tijdschriftpublicaties, vaak in de vorm van anonieme peer review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken.

 

Processen en strategieën

  • Kenmerkende processen die onderdeel uitmaken van de communicatievormen zijn: Congresdeelname en co-auteurschappen in bundels, en communicatie via andere kanalen dan tijdschriften en congressen (specialistische fora en samenwerkingsverbanden).
  • Tijdschriftartikelen kennen vaak meerdere auteurs. Boeken en bijdragen aan bundels kennen meestal maar één auteur.

 

Domeinspecifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie

Rapportages, tentoonstellingen.

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning

De bruikbaarheid van bibliometrische indicatoren wordt ontraden totdat meer onderzoek is gedaan naar de bruikbaarheid in dit domein. Web of Science en Scopus zijn waarschijnlijk niet bruikbaar, aangezien veel wordt gepubliceerd in de vorm van boeken en bundels. Ook zijn veel van de in het vakgebied belangrijke tijdschriften niet opgenomen in WoS of Scopus.