EN NL

Ontwerpen voor een professioneel publiek

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op ontwerpen, opgevat als gedocumenteerde en wetenschappelijke beargumenteerde proposities, in tekst of gevisualiseerd, die controleerbaar, kritiseerbaar en weerlegbaar zijn. Een ontwerp is er op gericht op systematische wijze oplossingen te bedenken en ontwikkelen, op uiteenlopende domeinen, van architectuur en restauratiewetenschap tot pedagogiek en sociologie, gericht op interventies en de effecten daarvan. Indien opgevoerd in deze categorie zijn zij gericht op het gebruik door specifieke maatschappelijke groepen in de aan het onderzoeksgebied gerelateerde werkvelden.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op producten voor onderwijs, praktijkgebruik, beroeps- en sectorverenigingen, beleidssectoren, professionele media of amateuronderzoekers. Concreet kan men denken aan ontwerpen voor conservering en restauratie van artefacten, of methodieken op het terrein van vakdidactiek

Ontwerpen kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter
  • complexiteit en omvang
  • bereik/toepasbaarheid
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging