EN NL

Profielen

De domeinprofielen van QRiH zijn bedoeld als ondersteuning bij het schrijven van de zelfevaluatie. Onderzoekseenheden kunnen de profielen gebruiken om de eigen positie en strategie reliëf te geven, tegen de achtergrond van wat in specifieke domeinen min of meer gebruikelijk is als het gaat om producten, communicatiekanalen en publiek.

De profielen beschrijven dus de cultuur van uiteenlopende domeinen van geesteswetenschappelijk onderzoek.  De verschillen daartussen - en zelfs daarbinnen - zijn immers aanzienlijk, al zijn er ook veel overeenkomsten. In dat opzicht kunnen deze profielen ook helpen bij de positiebepaling van inter- en multidisciplinaire onderzoeksgroepen.

Deze profielen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de besturen van de landelijke onderzoeksscholen of – waar deze ontbraken – specialisten in het domein. Hierbij is voortgebouwd op empirische onderzoek, jaarverslagen en andere relevante documenten. Voorts is gebruik gemaakt van het onderzoek van NWO naar de publicatieculturen in de geesteswetenschappen van december 2016; deze wordt in 2023 vernieuwd.

 

De profielen hebben de volgende structuur:

 

Domein

 • Is er binnen het domein overwegend sprake van een disciplinaire oriëntatie of gaat het hier om een multidisciplinair domein?
 • Zijn er verbanden met andere domeinen in de geesteswetenschappen?

 

Publieken

 • Op wie richt het onderzoek zich? Welke publieken zijn relevant in dit domein - variërend van collega-onderzoekers, maar ook professionals, beleidsmakers of een maatschappelijk geïnteresseerd publiek?
 • Zijn die publieken primair of overwegend internationaal of nationaal?

 

Producten en communicatie

 • Wat zijn kenmerkende producten (boeken, artikelen, databases e.d.)?
 • Is er verschil in de benodigde inspanning voor dergelijke producten?
 • In welke talen wordt er gepubliceerd?
 • Hoe belangrijk is het publiceren in het Nederlands?
 • Welke review processen zijn relevant?

 

Processen en strategieën

 • Voor wie wordt er geproduceerd en met wie wordt samengewerkt en welke gevolgen heeft dat voor inspanningen voor de productie ervan?
 • Is er sprake van ‘single authored’ publicaties/producten of juist van co-auteurschap?

 

Domeinspecifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

 • Wat zijn de kenmerkende uitkomsten van onderzoek die specifiek relevant zijn in dit domein?
 • Welke SEP-indicatoren lenen zich vooral om robuuste data te verzamelen ter ondersteuning van het narratief in de zelfevaluatie?
 • In hoeverre zijn kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning bruikbaar, zoals citatieanalyses en andere bibliometrische indicatoren?