EN NL

Kwaliteit en Relevantie in de Geesteswetenschappen

Als het gaat om methodische strengheid zijn veel disciplines in de geesteswetenschappen in allerlei opzichten niet anders dan andere kennisdomeinen. Tegelijk is er sprake van een eigen, herkenbare wetenschapscultuur met dito praktijken, zoals de oriëntatie op een breder publiek dan alleen collega-wetenschappers.

Onderzoekers in de geesteswetenschappen kunnen dan ook vaak slecht uit de voeten met de systemen en instrumenten die in andere wetenschapsdomeinen veel gebruikt worden om onderzoekskwaliteit en –relevantie uit te drukken, inclusief de eenzijdige oriëntatie op publicaties in Engelstalige tijdschriften. Boeken, tentoonstellingen en documentaires, ook in andere talen dan het Engels, bestemd voor vakgenoten én een breder publiek vormen in veel domeinen de facto een betere maatstaf voor kwaliteit: dat is waarin grensverleggend onderzoek vaak zijn weerslag vindt. In de ogen van veel onderzoekers ligt daar zelfs een opdracht: wanneer zij zich als onderzoekers zouden beperken tot het domein van Engelstalige peer reviewed journals zouden zij de banden doorsnijden met de levende cultuur – en daarmee hun voedingsbodem ondermijnen.

Dat alles neemt niet weg dat de kwaliteit van onderzoeksresultaten, in termen van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie of impact, ook in de geesteswetenschappen getoetst kan worden. Het SEP 2021-2027 biedt als beoordelingskader volop mogelijkheden recht te doen aan de waarden van de onderzoekers in de verschillende geesteswetenschappelijke domeinen.

Om die mogelijkheden van het SEP optimaal te benutten, is het cruciaal dat de onderzoekseenheden bij het opstellen van de zelfevaluatie indicatoren kiezen waarmee de kwaliteit en relevantie van het onderzoek optimaal tot uitdrukking komen, met het doel en de strategie van de onderzoekeenheid als vertrekpunt. Zowel in het SEP-document als op deze vernieuwde QRiH website worden tal van mogelijke indicatoren genoemd, aangevuld met casestudies en andere voorbeelden. Ten slotte kunnen de profielen van de verschillende onderzoeksdomeinen gebruikt worden als referentiepunt om zichzelf te positioneren.