EN NL

Keuze van Commissieleden

Het SEP somt een groot aantal eisen op waaraan de leden van de internationale beoordelingscommissie moeten voldoen (p. 43). De meeste daarvan liggen voor de hand, zoals de onpartijdigheid en deskundigheid; voorts zal een PhD-student deel moeten uitmaken van de commissie.

Behalve alle punten genoemd in het SEP is het goed een aantal overwegingen in het achterhoofd te houden:

  • Hoe de commissie wordt samengesteld, hangt mede af van het aggregatieniveau.
  • Wanneer een instelling heeft gekozen voor een gelaagde evaluatie, bestaande uit een overkoepelend deel met daaronder deeleenheden (b.v. een facultair deel met afzonderlijke delen voor onderzoeksinstituten) is het denkbaar een lid/voorzitter te hebben die deelneemt aan alle beoordelingen.
  • Draag zorg voor een voldoende breedte in de expertise en de werkprocessen van de commissie, om te voorkomen dat onderdelen van de onderzoekseenheid feitelijk door één specialist wordt afgedekt c.q. beoordeeld.
  • Zoek leden van wie verwacht kan worden dat hun oordeel de eenheid gaat helpen verder te komen en beter te worden, zowel als het gaat om de strategie als de resultaten.
  • Zorg voor voldoende kennis van het Nederlandse en internationale kennislandschap binnen de commissie, in ieder geval bij de voorzitter.
  • Het kan niet voldoende worden benadrukt hoe belangrijk het is om te beschikken over een gekwalificeerde secretaris: iemand die kan schrijven, organiseren, het veld een beetje kent en vooral weet wat er wordt verwacht. De secretaris is in veel gevallen vaak de enige werkelijke deskundige in het gezelschap als het aankomt op beoordelingen volgens het SEP. Een belangrijke taak van de secretaris is dan ook om de werkwijze en het doel, vervat in de ToR en het SEP, uit te leggen, te beginnen aan de buitenlandse leden van de commissie.