EN NL

Lezingen en masterclasses voor een algemeen publiek

Omschrijving

Een op wetenschappelijke inzichten lezing gepresenteerd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers, gericht op een algemeen publiek van geïnteresseerden.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op lezingen en masterclasses die primair gericht zijn op een algemeen publiek van belangstellenden. In alle gevallen gaat het om producten gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, gepresenteerd en/of gecommuniceerd in een omgeving of via een kanaal welke toegankelijk is voor bredere maatschappelijke groepen. Voorbeelden zijn lezingen over ethische vraagstukken voor maatschappelijke partijen, maar ook masterclasses op het terrein van restauratie, bronnenonderzoek of digital methods.

Met name lezingen kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • oorspronkelijkheid
  • bereik/toepasbaarheid
  • belang van bijeenkomst en samenstelling publiek
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij vervaardiging

 

Status

Beredeneerde indicator, als onderdeel van narratief.