EN NL

Organisatie van conferenties voor een algemeen publiek

Omschrijving

Een conferentie over een (populair-)wetenschappelijk thema, (mede) georganiseerd door een onderzoeker of meerdere onderzoekers en gericht op het gebruik door een algemeen publiek.

 

Toelichting

Deze indicator heeft betrekking op conferenties en symposia die primair gericht zijn op een algemeen publiek van belangstellenden. In alle gevallen gaat het om producten gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, gepresenteerd en/of gecommuniceerd in een omgeving of via een kanaal welke toegankelijk is voor bredere maatschappelijke groepen. Voorbeelden zijn Conferenties voor een algemeen publiek op domeinen als erfgoed, media, geschiedenis, kunsten.

Ook conferenties kunnen een hybride karakter hebben: zij richten zich in die gevallen niet alleen op vakgenoten, maar ook op een professioneel en/of algemeen maatschappelijk publiek. Indien dit aantoonbaar het geval is, zijn deze resultaten opgenomen onder de indicatoren in Cel 1 Onderzoeksproducten voor onderzoekers. Ze kunnen hier in het narratief opnieuw worden vermeld, waarbij ook kan worden ingegaan op de voor de geesteswetenschappen kenmerkende wisselwerking tussen resp. vervlechting van wetenschappelijke en maatschappelijke impact en relevantie.

 

Bruikbaarheid

Deze indicator is mogelijk te operationaliseren met behulp van een aantal criteria om het belang van de producten - argumentatief - aan te geven:

  • vernieuwende karakter van de conferentie
  • bereik resp. nationale/internationale karakter
  • omvang van de conferentie
  • status c.q. reputatie van de conferentie
  • rol van de onderzoekseenheid c.q. onderzoekers bij organisatie