EN NL

Subsidies voor onderzoeksprojecten

Omschrijving

Deze indicator heeft betrekking op gelden toegekend voor onderzoeksprojecten door wetenschappelijke fondsen en instellingen, anders dan persoonsgerichte subsidies of gelden toegekend voor onderzoeksprojecten in Horizon 2020, Zwaartekracht en NWO-Groot, waarin onderzoekers van de onderzoekseenheid optreden als principal applicant/investigator cq penvoerder.

 

Toelichting

Het gaat bij deze categorie om toegekende gelden voor een onderzoeksproject door wetenschappelijke instellingen op grond van de kwaliteit en de relevantie van het ingediende voorstel, alsmede, in sommige gevallen, op basis van het cv van de betrokken aanvrager(s). Daartoe behoren onderzoeksprojecten in het kader van b.v. NWO Vrije competitie of Zwaartekracht, Horizon 2020 en andere Europese programma’s, maar ook andere subsidies, aan onderzoeksgroepen of individuen, voor onderzoeksprojecten, mits toegekend door wetenschappelijke fondsen en instellingen, op grond van de kwaliteit en de relevantie van het ingediende voorstel.

 

Nota bene

Gelden toegekend voor onderzoeksprojecten in Horizon 2020, Zwaartekracht en NWO-Groot, waarin onderzoekers van de onderzoekseenheid optreden als principal applicant/investigator cq penvoerder, vallen binnen het bereik van de indicator Subsidies voor grote onderzoeksprojecten. Eveneens tot een andere categorie (c6) behoren subsidies en prijzen verleend door niet-wetenschappelijke private en maatschappelijke organisaties en instellingen.

 

 

Bruikbaarheid

In de praktijk blijkt deze indicator niet gemakkelijk eenduidig bruikbaar. Veel onderzoeksprojecten kennen immers meerdere aanvragers, soms werkzaam bij verschillende onderzoekseenheden en instellingen, in Nederland en daarbuiten, en dat geldt a fortiori voor de uitvoering. Wanneer op dat punt onvoldoende toelichting wordt verschaft, kan vermelding van verworven gelden (bijvoorbeeld uit Horizon 2020, NWO Groot of Zwaartekracht) een onzuiver en zelfs geflatteerd beeld oproepen.

Deze indicator kan een goed beeld geven van de kwaliteit en de relevantie van het onderzoek wanneer met betrekking tot deze verworven onderzoeksgelden duidelijk wordt aangegeven:

  1. de rol van (leden van) de onderzoekseenheid, bijvoorbeeld hoofdaanvrager, medeaanvrager of penvoerder;
  2. de totale omvang van het budget van het project, met daarin een duidelijk onderscheid tussen
    • door wetenschappelijke instellingen toegekende gelden;
    • door maatschappelijke instellingen toegekende gelden (deze komen terug bij betreffende indicator in cel 6),
    • door de instelling gematchte gelden;
  3. het deel van het budget (a, b, en c) dat daadwerkelijk bij de onderzoekseenheid terecht komt en aan onderzoek wordt besteed.

In deze categorie kunnen uitsluitend worden opgevoerd toegekende gelden die zijn toegekend en/of worden uitgevoerd door leden van de onderzoekseenheid in (een deel van) de periode waarover de evaluatie plaatsvindt. Niet opgenomen worden subsidies waarvan de officiële looptijd bij het ingaan van de beoordelingsperiode is verstreken.