EN NL

Onderzoekscultuur Politieke Geschiedenis

 

Domein beschrijving

Het veld van politieke geschiedenis kent naast geografische specialisaties, specialisaties naar tijdvak en thematische specialismen zoals militaire geschiedenis of gendergeschiedenis een aanzienlijke mate van verwantschap met het brede veld van geschiedenis. Deze velden en specialisaties zijn niet specifiek van elkaar te onderscheiden in belangstellingen en publieken maar vormen interdisciplinair verbonden terreinen van onderzoek. Er is ook vaak sprake van interdisciplinaire verbanden met andere domeinen zoals politicologie en staatsrecht, letterkunde, filosofie, sociologie en antropologie en met domeinen die zelf ook weer interdisciplinair georiënteerd zijn, zoals cultural studies. De verbanden met deze domeinen worden actief onderhouden. De onderzoekscultuur kent daarom zowel specifieke eigenschappen als sterke verbanden met andere domeinen. Op het vlak van Politieke Geschiedenis fungeert onderzoeksschool OPG als het landelijke netwerk voor onderzoekers en PhD studenten

 

Publieken

 • Politieke Geschiedenis heeft een sterke binding met nationale samenlevingen en culturen. Dat geldt ook voor de wetenschapsbeoefenaren in in andere landen. Ook al is er sprake van toenemende internationalisering, publicaties zijn veelal gericht op een nationaal publiek en op een breder dan uitsluitend academische beroepsbeoefenaren.
 • Een aantal subdomeinen heeft een meer sociaalwetenschappelijk georiënteerd communicatiepatroon. Dit is met name het geval bij Internationale Relaties en Diplomatie (IR), dit te onderscheiden van geschiedenis van Internationale en diplomatieke relaties. In het subdomein IR is de communicatie meer gericht op vakgenoten in het zelfde domein en wordt tevens vaak samengewerkt met andere disciplines in de sociale en geesteswetenschappen.

 

Producten en communicatievormen

 • In Politieke Geschiedenis behoren monografieën tot de producten met het meeste aanzien, zowel vakwetenschappelijke bij een erkende academische uitgever als (succesvolle) “hybride” boekpublicaties gericht op academische en niet-academische belangstellenden.
 • Bundels of edited volumes en proceedings, met verbindende thema’s vormen voor vakgenoten ook belangrijke communicatievorm.
 • Tijdschriftpublicaties zijn nationaal gericht en in toenemende mate ook internationaal. In de grote proliferatie aan tijdschrift titels zijn die tijdschriften relevant die zich toeleggen op communicatie met vakgenoten in subdomeinen of subdisciplines.
 • In de meer sociaalwetenschappelijk georiënteerde vakgebieden zoals Internationale Relaties zijn tijdschriftpublicaties de belangrijkste vorm van communicatie, al publiceren onderzoekers ook monografieën.  In aantallen zijn de bijdragen in bundels en tijdschriftartikelen belangrijk.
 • Reviewprocessen zijn van groot belang, ook voor boek- en bundel publicaties, en kunnen zowel uit standaardvormen van (anoniem-collegiale) peer review bestaan als uit strenge redactionele reviewprocedures.
 • In de geschiedwetenschap vormen bronnenedities en onderzoeksrapporten in opdracht (van bijvoorbeeld de overheid) een erkend en gewaardeerd wetenschappelijk product

 

Processen en strategieën

 • Monografieën vergen enkele jaren werk, doorgaans pas later in de loopbaan te realiseren.
 • Hybride publicaties gaan regelmatig gepaard met diverse lezingen en optredens voor wetenschappelijke, professionele en algemeen publieke toehoorders, radio- en tv optredens en deelname aan (internet) blogs.
 • Single-authorship is de dominante auteursvorm ook al verschijnen in toenemende aantallen publicaties met meer dan een auteur.
 • Onderzoekers bedienen zich van diverse publicatievormen, zodat er diversiteit in publicatiemedia te zien is, gekenmerkt door tijdschriftartikelen, monografieën, bijdragen in bundels etc.

 

Domeinspecifieke kenmerken van kwaliteit en relevantie

Hybride publicaties, met name monografiën en gedenkboeken, zijn gericht op academische onderzoekers zowel als beroepsgroepen of ook belangstellenden daarbuiten.

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten

Het panel van OPG heeft publicatiekanalen voor tijdschrift en boek publicaties geautoriseerd, te onderscheiden naar doelgroep. Het panel heeft deze kanalen niet onderscheiden naar subdomein. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant, vanwege het multidisciplinaire karakter van het domein. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning

 • Gezien de vrij beperkte registratie van tijdschriften en het ontbreken van monografiën als bron voor gevestigde databases zoals Web of Science en Scopus is het gebruik van bibliometrische gegevens uit deze databases niet aan te raden. In voorkomende gevallen is het wel mogelijk om verwijzingen naar monografiën te traceren met behulp van Google Scholar. Echter, deze laatste bron is beperkt representatief voor publicaties in Politieke Geschiedenis, zodat terughoudendheid geboden is.
 • Voor hybride publicaties is het mogelijk naast Google Scholar gebruiksanalyses te doen bijvoorbeeld door middel van internet searches, met het oog op het identificeren van maatschappelijke en wetenschappelijke gebruikers.