EN NL

Onderzoekscultuur Mediëvistiek

Domein

Het domein van mediëvistiek bestrijkt een breed terrein van specialistisch en interdisciplinair onderzoek met betrekking tot de middeleeuwen. De bindende factor in dit onderzoek is het gebruik van moeilijk toegankelijk bronnenmateriaal, meestal onuitgegeven handgeschreven teksten, soms ook archeologische of andere materiële bronnen. Voor het ontcijferen en duiden van dergelijke bronnen is grondige kennis van de hulpwetenschappen nodig. Daarnaast stelt men zich door de lacunes in de overlevering telkens de vraag wat de representativiteit van de beschikbare bronnen is.

Specialistisch onderzoek vindt plaats op deelterreinen zoals bijvoorbeeld Arabisch, Archeologie, Oudgermanistiek, Kunstgeschiedenis en Oudromanistiek, die ieder eigen onderzoekstradities kennen en zich van binnen (en buiten) de subdisciplines ontwikkelde theoretische benaderingen bedienen. Dat onderzoek kan betrekking hebben op specifieke letterkunde of een tijdvak, maar ook van interdisciplinair onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor de receptiegeschiedenis van middeleeuwse teksten in historisch perspectief. Er zijn interdisciplinaire verbanden met andere disciplines zoals geschiedenis, filosofie, islamstudies en literatuurwetenschap. De interdisciplinaire verbanden worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur in de mediëvistiek naast specifieke eigenschappen ook onderling sterke overeenkomsten vertoont met andere domeinen. Als netwerk is onderzoekschool Mediëvistiek levert een bijdrage aan de opleiding van promovendi en verzorgt communicatie binnen het onderzoeksdomein.

 

Publieken

Mediëvistiek is internationaal georiënteerd, wat niet alleen blijkt uit publicaties maar ook uit internationale samenwerkingsverbanden. De belangstelling voor het onderzoek in dit domein is tevens voor een deel niet-universitair van aard, wat onder meer blijkt uit publieke belangstelling voor lezingen, blogs en boeken over de middeleeuwen, in het Nederlands of andere Europese talen

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van boeken en bijdragen in bundels, en daarnaast in de vorm van artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Publicaties, of ze nu gedrukt zijn of digitaal, zijn vaak gericht op zowel een academische als een breed geïnteresseerde publiek.
  • Het onderzoek is internationaal en daarom zijn de meeste internationale publicaties in het Engels. Andere veelvoorkomende talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Publicatie in andere talen is van belang bij voorkomende specialisaties. Er wordt ook regelmatig in het Nederlands gepubliceerd, onder meer als de specialisatie dit met zich meebrengt (Neerlandistiek) en als het gaat om voor een breder publiek bestemde uitgaven.
  • Reviewprocessen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken.
  • Vrijwel altijd betreft het peer review, maar soms ook redactionele review.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met een breed geïnteresseerd publiek is van belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, en bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs. Tevens werken mediëvisten veelvuldig mee aan radio- en tv en programma’s, organiseren tentoonstellingen, het digitaal beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten, vertalen middeleeuwse teksten, en maken volop gebruik van sociale media.
  • De meest voorkomende publicatie vorm voor auteurs is “single authored publication”. Dit geldt in het bijzonder voor boeken (monografieën), die een langere onderzoektijd vergen.

 

Domeinspecifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Hybride boeken, deelname aan publieke debatten en blogs, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media, bijdragen aan databases, sociale media

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het panel van Mediëvistiek heeft per doelgroep diverse publicatiekanalen voor tijdschrift- en boekpublicaties geautoriseerd. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein, vanwege het multidisciplinaire karakter ervan.

 Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.