EN NL

Onderzoekscultuur Mediastudies

Domein

  • Het domein van mediastudies is zeer breed en dynamisch en kenmerkt zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities. Vanuit verschillende theoretische perspectieven en met behulp van uiteenlopende methodologieën worden media bestudeerd zoals film, tv, radio, kranten, tijdschriften, en alle vormen van digitale media, maar bijvoorbeeld ook mode, design en fotografie. Hierbinnen zijn uiteenlopende tradities en genres te onderscheiden zoals de journalistiek, documentaires, informatieve en educatieve vormen, maar ook het brede veld van fictie en entertainment.
  • Mediastudies is nauw verwant aan andere geesteswetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke velden zoals visuele cultuur, populaire cultuur, geschiedenis, en politieke cultuur. Het vakgebied is bij uitstek interdisciplinair gericht. Het combineert diverse disciplinaire benaderingen, zoals het literatuurwetenschappelijk, (cultuur)historisch, filosofisch en sociaalwetenschappelijk perspectief. Ook is er een actieve wisselwerking met andere interdisciplinaire domeinen zoals Cultural Studies en Digital Humanities. Hierdoor vertoont de onderzoekscultuur van mediastudies ook sterke overeenkomsten met deze domeinen. Onderzoeksschool RMeS is (mede) verantwoordelijk voor promotie-opleidingen, ReMa-onderwijs en communicatie in het onderzoeksdomein.

 

Publieken

  • Mediastudies is internationaal georiënteerd wat niet alleen blijkt uit publicaties maar ook uit internationale samenwerkingsverbanden. Nederlandse mediawetenschappers staan wereldwijd hoog aangeschreven. Zij zijn veelgevraagd als partners in internationale onderzoeksprojecten en als sprekers op internationale congressen.
  • Vanuit een sterke positie in internationaal onderzoek, richten mediawetenschappers zich ook tot het bredere publiek. De belangstelling voor de uitkomsten van onderzoek in dit domein krijgt gestalte in publieksboeken, bijdragen in tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten. Daarnaast wordt breed samengewerkt met nationale en internationale erfgoedinstellingen, in toenemende mate ook waar het gaat om digitalisering en digitaal erfgoed. Dit vormt tevens een belangrijk aspect van het mediahistorisch onderzoek in Nederland.

  

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van artikelen in peer-reviewed internationale tijdschriften en in eveneens peer-reviewed bundels. Daarnaast verschijnen er boeken en bundels, alsmede artikelen in nationale tijdschriften. De wetenschappelijke monografie is nog steeds een gebruikelijke vorm. In aanvulling hierop verschijnen er hybride publicaties die zijn, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Voor alle publicatievormen is Engels de meest voorkomende taal, het streven om een internationaal academisch publiek te bereiken staat voorop. Publicaties in andere Europese talen zijn gebruikelijk, waaronder voornamelijk het Nederlands, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Publicatie in andere talen is van belang in het geval van specialisaties in de desbetreffende nationale mediacultuur.
  • Reviewprocessen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties, overwegend  in de vorm van (blind) peer review, maar ook door  redactionele review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in bundels en voor boeken.
  • Internationale congressen, in veel gevallen rondom specifieke thema’s georganiseerd, zijn een belangrijk onderdeel van de vak-interne communicatie en resulteren vaak in publicaties die voor het (desbetreffende deel van het) vakgebied nieuwe onderwerpen of theorieën op de kaart zetten ofwel een overzicht van een status quaestionis bieden.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Dit vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, deelname aan publieke debatten, kennisdisseminatie via sociale media en bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs.
  • De meest voorkomende publicatievorm voor auteurs is “single-authored publication”. Dit geldt in het bijzonder voor boeken (monografieën), die een grotere productietijd vergen.

 

Domeinspecifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Naast academische publicaties in peer-reviewed (ranked) journals, monografieën bij internationale wetenschappelijke uitgeverijen, en bijdragen aan bundels, publiceren mediawetenschappers hybride boeken, nemen ze deel aan publieke debatten en blogs, en dragen ze bij aan publieke periodieken zoals weekbladen en media, video-essays, podcasts, virtuele tentoonstellingen.  

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het panel van RMeS heeft diverse publicatiekanalen voor tijdschrift- en boekpublicaties geautoriseerd. Vanwege het inherent interdisciplinaire karakter van het domein is daarbij geen onderscheid gemaakt naar doelgroepen. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein, vanwege het multidisciplinaire karakter ervan. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn vooralsnog niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen en publicaties in de meeste talen anders dan Engels niet of niet systematisch worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.