EN NL

Onderzoekscultuur Klassieke Oudheid Studies

Domein

Het domein van klassieke oudheid studies bestrijkt een breed terrein van specialistisch en interdisciplinair onderzoek op het gebied van antieke culturen, in het bijzonder de Griekse en Romeinse oudheid. Daarbij is sprake van specialistisch onderzoek dat betrekking kan hebben op taal, specifieke literatuur, materiële cultuur of een tijdvak, alsmede interdisciplinair onderzoek vanuit historisch, filosofisch, taalkundig, letterkundig, religiewetenschappelijk en sociaal-wetenschappelijk perspectief. Dit geldt bijvoorbeeld voor de receptiegeschiedenis van cultuuruitingen uit de Oudheid. Er is sprake van interdisciplinaire verbanden met andere domeinen zoals (culturele) geschiedenis, filosofie en literatuurwetenschap. De verbanden met deze domeinen worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur van klassieke-oudheidstudies naast specifieke eigenschappen ook sterke overeenkomsten vertoont met deze andere domeinen. Klassieke-oudheidstudies kenmerken zich door diversiteit in theoretische benaderingen en onderzoekstradities. Als netwerk is onderzoeksschool OIKOS verantwoordelijk voor promotieopleidingen en communicatie in het onderzoeksdomein.

 

Publieken

Klassieke-oudheidstudies zijn internationaal georiënteerd, wat niet alleen blijkt uit publicaties maar ook uit intensieve internationale samenwerkingsverbanden. De belangstelling voor het onderzoek in dit domein is tevens niet-universitair van aard, wat onder meer blijkt uit de belangstelling voor vertalingen van oude teksten, samenwerking met hoger en voortgezet onderwijs en musea, en belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Deze relatie met verschillende publieken krijgt vorm door middel van boeken, lespakketten, bijdragen in tijdschriften en edited volumes, websites, tentoonstellingen, theater en deelname aan publieke debatten. Van groot belang is ook de communicatie en samenwerking met docenten in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld bij de examinering en bij curriculumontwikkeling.

 

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van boeken en bijdragen in edited volumes, en daarnaast in de vorm van artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Veel van de producten hebben een hybride karakter, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken en niet-academische lezers. Daarnaast zijn van belang: tekstedities, commentaren, grammatica’s, lexica (soms in de vorm van databases) en tentoonstellingscatalogi. Ook kunnen handboeken en ‘companions’ gerekend worden tot belangrijke communicatievormen.
  • Engels is de meest gebruikte taal in internationale publicaties. Daarnaast maken Nederlandstalige publicaties deel uit van het onderzoek, bijvoorbeeld in het hybride tijdschrift Lampas. Andere veel voorkomende talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans.
  • Reviewprocessen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties, in de eerste plaats door middel van peer review, hetzij intern door de redactie zelf hetzij door externe referenten. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, voor bijdragen in edited volumes en voor boeken

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met niet-academische vakgenoten zoals docenten en vooral een breed geïnteresseerd publiek is van groot belang. Deze vindt plaats in de vorm van publicaties in hybride tijdschriften en boeken en door middel van deelname aan publieke debatten, tentoonstellingen, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs. Belangrijk zijn ook het verzorgen van nascholingscursussen en lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.
  • De meest voorkomende publicatievorm voor auteurs is de “single authored publication”, al is een toename in co-auteurschappen waarneembaar. Bij die laatste vorm wordt in het algemeen de alfabetische volgorde van auteurs aangehouden. Publicaties van één auteur komen in de regel voor bij boeken (monografieën), die een grotere productietijd vergen.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

De meest gangbare media die relevant zijn voor valorisatie zijn hybride boeken en tijdschriften, tentoonstellingen, publieke debatten en blogs, lesmateriaal (zowel online als offline), bijdragen aan publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media, en databases (zoals woordenboeken).

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

Het panel van OIKOS heeft diverse publicatiekanalen voor tijdschrift- en boekpublicaties geautoriseerd. Omdat Klassieke-oudheidstudies bij uitstek een multidisciplinair domein vormen, zijn er geen onderscheidingen gemaakt naar specialismen of andere doelgroepen of disciplines die niet direct met de Oudheid samenhangen (bijv. taalkunde). Ook om die redenen zijn indicatoren geautoriseerd door andere panels mede relevant voor dit domein. Naar de lijsten

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geindexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.