EN NL

Onderzoekscultuur Filosofie

Domein

De academische filosofie en de bestudering van haar geschiedenis kenmerken zich door een grote verscheidenheid in objecten van onderzoek, in theoretische benaderingen en in onderzoekstradities. Het domein bestrijkt zowel zeer gespecialiseerd als interdisciplinair onderzoek. Gespecialiseerd onderzoek vindt bijvoorbeeld plaats in de logica, taalfilosofie, epistemologie, wetenschapsfilosofie, ethiek en de geschiedenis van de filosofie, terwijl onderzoek in bijvoorbeeld de cultuurfilosofie, sociale filosofie en esthetica vaak verwantschap heeft met letteren, (kunst)geschiedenis en een heel breed scala aan sociale wetenschap­pen. Interdisciplinaire verbanden met andere domeinen worden actief onderhouden, zodat de onderzoekscultuur in de filosofie naast specifieke eigenschappen van haar specialismen en eigen benaderingen ook sterke overeenkomsten toont met deze andere domeinen. Als netwerk is de onderzoeksschool OZSW een platform voor samenwerking en communicatie binnen het onderzoeks­domein.

 

Publieken

De academische filosofiebeoefening in Nederland is internationaal georiënteerd, en daarnaast nauw gerelateerd aan een breed spectrum van debatten en praktijken. Met Nederlandse publieken bestaat levendige interactie en communicatie. Deze krijgt vorm door middel van boeken, bijdragen aan tijdschriften en bundels, blogs en deelname aan publieke debatten. Op het gebied van ethiek is er veel uitwisseling met professionals in met name de gezondheidszorg. Deze uitwisseling vindt plaats in tijdschriften, bundels maar ook door middel van onderwijs, congressen en debatten.

 

Producten en communicatie

  • Academische publicaties verschijnen veelal in de vorm van wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale tijdschriften, monografieën, overzichtswerken, bundels, en bijdragen aan bundels.
  • Tijdschriftpublicaties zijn vooral kenmerkend voor specialistische terreinen van onderzoek, zoals in logica, taalfilosofie, ethiek, sociale en politieke filosofie, epistemologie, wetenschapsfilosofie en de geschiedenis van de filosofie. Ze kunnen ook kenmerkend zijn voor een bepaalde benadering in de filosofie (bijvoorbeeld analytische versus continentale filosofie.
  • In de meer interdisciplinaire terreinen hebben de producten vaak een hybride karakter, gericht op zowel academische als breed geïnteresseerde algemene publieken.
  • Nederlandstalige publicaties maken deel uit van het onderzoek. In internationale publicaties is Engels de meest voorkomende taal. Andere gangbare talen zijn Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Publiceren in andere talen is van belang bij voorkomende specialisaties.
  • Review processen zijn van belang bij nationale en internationale publicaties, vaak in de vorm van een redactionele review maar ook door middel van (double) blind peer review. Dit geldt voor artikelen in tijdschriften, en voor monografieën, bijdragen in bundels en voor boeken van andere aard.

 

Processen en strategieën

  • Communicatie met professionals en vooral een breed geïnteresseerd publiek vindt plaats in de vorm van hybride (boek) publicaties, en deelname aan publieke debatten, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media en blogs.
  • De meest voorkomende publicatievorm voor auteurs is de “single authored publication”. Dit geldt voor tijdschriftartikelen en voor boeken (monografieën). Deze hebben daarom een grotere productietijd.
  • Anders dan in andere wetenschappen is een filosoof doorgaans niet mede-auteur van een publicatie (bijv. van een promovendus) tenzij er substantieel is meegeschreven. Meedenken, becommentariëren en reviseren van stukken van promovendi en junior collega's resulteren doorgaans niet in co-auteurschap.

 

Domein specifieke aspecten voor kwaliteit en relevantie.

Hybride boeken, deelname aan publieke debatten en blogs, bijdragen in publieke periodieken zoals weekbladen en literaire media.

 

Toepasbaarheid van indicatoren voor producten.

De OZSW gaat een panel installeren dat indicatoren zal autoriseren met input van de drie kamers van filosofisch onderzoek in Nederland: Theoretische Filosofie, Geschiedenis van de Filosofie en Ethiek en Praktische Filosofie. Indicatoren die geautoriseerd zijn door andere panels zijn mede relevant voor dit domein, vanwege het multidisciplinaire karakter er van.

 

Toepasbaarheid van kwantitatieve indicatoren voor gebruik en erkenning.

Bibliometrische indicatoren zoals citatieanalyses zijn niet of nauwelijks bruikbaar, ook niet als deze gebaseerd zijn op Google Scholar, omdat veel publicatiekanalen niet worden geïndexeerd en de referentiepraktijken te divers zijn.