EN NL

Andere initiatieven

Het QRiH is mede gebaseerd op ervaringen en werkwijzen van andere initiatieven voor kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen. Het gaat om het VABB-SHW (Vlaanderen), het CHRIStin (Noorwegen), en het Europese ERIH PLUS.

Verschillende aspecten van deze initiatieven zijn bruikbaar gebleken voor het QRiH. Dat geldt voor het aanwijzen van tijdschriften en uitgeverijen als communicatiekanalen die elk beschikken over manieren om de kwaliteit van publicaties te bewaken, en voor de bruikbaarheid van panels.

QRiH wijkt op een aantal punten af van deze initiatieven:

  • er is geen directe relatie met onderzoeksfinanciering,
  • het Web of Science is geen criterium voor kwaliteit, (zie voor de redenen hier)
  •  QRiH maakt onderscheid naar de doelgroep waarvoor wordt gepubliceerd,
  • de panels zijn samengesteld op basis van de manier waarop geesteswetenschappen zich in Nederland heeft georganiseerd.
  • Het QRiH beoogt ook zoveel mogelijk de kenmerkende vormen van output in de geesteswetenschappen in het stelsel te betrekken.

Het Vlaamse en Noorse stelsel zijn verbonden met de financiering van onderzoek (budget allocatie). Een deel van de onderzoeksgelden worden aan onderzoeksgroepen toegekend op basis van de scores die in deze stelsels worden berekend.  Het ERiH+ systeem is niet gebonden aan onderzoeksfinanciering.

 

VABB-SHW

Het VABB-SHW is het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen.  Het bestand bevat titels van tijdschriften en namen van uitgeverijen die beoordeeld zijn door het Vlaamse Gezaghebbend Panel (GP). Het Gezaghebbend Panel oordeelt op basis van de gerealiseerde output van alle Vlaamse onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen over de afgelopen tien jaar. De lijst wordt elk jaar bijgewerkt.  

Tijdschriften worden door het GP opgenomen als

  1. het tijdschrift een peer review procedure heeft,
  2. er een geldig ISSN nummer is.

Een bijdrage in het tijdschrift telt mee als het minimaal 4 pagina's lang is.

 

Er zijn verschillende scores mogelijk afhankelijk van de manier waarop het tijdschrift voorkomt in het Web of Science (WoS, voorheen ISI). De hoogste score (ISI-a) krijgen tijdschriften die in hele periode voorkomen in WoS. Lagere scores, (ISI-b t/m ISI-d) zijn voor tijdschriften die in mindere mate voorkomen in WoS (geen “source”- tijdschrift voor WoS), De laagste score (ISSN) is voor tijdschriften die niet vermeld worden in WoS. De VABB lijst met tijdschriften omvat meer dan 11000 tijdschrifttitels.

Uitgeverijen worden door het GP opgenomen als zij voldoen aan de voorwaarde van GPRC – Guaranteed Peer Reviewed Content. Dit houdt in dat het fonds waarin een boek verschijnt peer reviewed is, en een academische redactie heeft. Eventueel kunnen ook afzonderlijke boektitels worden voorgelegd aan het GP. Het GPRC label geldt voor boeken (monografieën, proceedings en bundels)

Lees meer: VABB-SHW

 

 

CRIStin

Het Current Research Information System in Norway (CRIStin) is evenals het VABB-SHW gebaseerd op de totale gerealiseerde output van onderzoekers in Noorwegen. Het strekt zich echter uit over alle wetenschappen. Het systeem -werkwijze en uitkomsten- wordt ook gebruikt in Denemarken, Zweden, Ijsland en Finland, gebaseerd op de nationale databases voor universitaire publicaties.

Het Noorse systeem laat verschillende publicatiekanalen toe (zoals websites), maar de aandacht gaat vooral uit naar kanalen als tijdschriften, boekuitgeverijen en reeksen. Het systeem maakt onderscheid in twee niveaus: nivo 1 en nivo 2.

Minimum voorwaarde voor erkenning als (het lagere) nivo 1 is dat het publicatiekanaal peer reviewed is. Criteria voor (het hogere) nivo 2 zijn: internationaal aanzien als breed kanaal voor academici in het betreffende vakgebied (gespecialiseerde tijdschriften komen niet in aanmerking)[1]. De selectie vindt plaats op voordracht van vakraden.

De selectie en voordracht voor nivo 2 ligt voor de hand bij tijdschriften die voorkomen in WoS (ISI tijdschriften). Andere voordrachten zijn afhankelijk van de besluitvorming in de vakraden, bij twijfel neemt het centrale publicatie comité een besluit. In totaal kan de totale hoeveelheid publicaties in nivo 2 voor elk type kanaal ruwweg niet meer zijn dan 20% van het totaal aantal publicaties in dat kanaal voor elk vakgebied. De berekening hiervan is op basis van de centrale output registratie in Noorwegen (door NSD). De 20% norm is indicatief bedoeld, recentelijk poogt men deze norm wat meer strikt te hanteren.

Nationale tijdschriften kunnen eveneens tot nivo 2 gerekend worden. Uitgesloten van het systeem zijn tijdschriften met een lokaal karakter, d.w.z. als meer dan 2/3 van de auteurs afkomstig zijn van een en dezelfde instelling.

Uitgeverijen kunnen ook op de lijst komen, op voordracht van de vakraden. Ook hier is het criterium: internationaal aanzien als breed kanaal voor academici in het betreffende vakgebied.

Het onderhoud van het systeem is inmiddels opgenomen in het Noorse NSD, (Norwegian Centre for Research Data)

Meer lezen:

CRIStin

Norwegian Centre for Research Data

 

ERiH PLUS

ERiH Plus is een Europees initiatief, oorspronkelijk gericht op de selectie van tijdschriften in de Geesteswetenschappen, en nu uitgebreid met de selectie van tijdschriften in de sociale wetenschappen. De selectie is op basis van de beschikbaarheid van een ISSN, hantering van een extern peer review beleid voor de redactie, en het gegeven dat het merendeel van de auteurs niet afkomstig zijn van een en dezelfde instelling. (zie ook bij CRIStin). De lijst wordt aangevuld op voordracht van onderzoekers, niet van uitgeverijen. Het onderhoud ervan is neergelegd bij het Noorse NSD (zie hierboven).

Boeken (monografieën), bundels en proceedings maken geen onderdeel uit van ERiH PLUS.

Meer lezen:

ERiH PLUS

 


[1] Een tijdschrift dat door een vakraad gezien wordt als uitstekend maar bedoeld voor slechts een klein deel van het vakgebied kan door deze norm worden gerangschikt tot nivo 1 maar het is niet de bedoeling dat dit tot nivo 2 verheven wordt. Veel duidelijkheid bieden de Noorse toelichtingen niet.